TELESNOSTI

Výstavný súbor projektu TELESNOSTI je štúdiou stavby ľudského tela, ktorá pomáha autorovi lepšie pochopiť jeho výstavbu ako celku – telesa a náväznosť jeho jednotlivých častí, ktoré spoločne tvoria zdanlivo amorfný, ale zároveň pevne usporiadaný systém.

CORPOREALITY

The photography set “CORPOREALITY” is a study of construction of the human body, which helps the author to better understand his construction like a whole – the entity and the interrelationship of its individual parts, together forming a seemingly amorphous but at the same time firmly structured system.

000026 000026 000026 000026 000026 000026 000026